Thủ tục hành chính: Thẩm định dự án đầu tư xây khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định dự án đầu tư xây khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-241971-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định dự án là 60 ngày làm việc và xem xét kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định dự án.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng