Thủ tục hành chính: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-120747-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam, Phát triển đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch - Xây dựng thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định dự án là 60 ngày làm việc và xem xét, cho phép đầu tư là 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng