Thủ tục hành chính: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-120742-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam, Phát triển đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch - Xây dựng thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 65 ngày làm việc. Trong đó: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định dự án không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định cho phép đầu tư không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng