Thủ tục hành chính: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-112045-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan chức năng cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, đối với dự án nhóm C.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn - Long An

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư tại bộ phận quản lý kế hoạch ngân sách thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ. Trong quá trình thẩm định có yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ thì chủ đầu tư cần cung cấp đầy đủ, kịp thời.
Bước 3: Trình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn xem xét và ký kết quả thẩm định.
Bước 4: Trình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn xem xét và ký kết quả thẩm định.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn - Long An

Tờ trình thẩm định dự án (theo mẫu)
Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.
+ Các văn bản pháp lý có liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn - Long An

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
Tờ trình thẩm định dự án
Tải về
1. Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn - Long An

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn - Long An

Menu