Thủ tục hành chính: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Điện Biên

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Điện Biên

Số hồ sơ: T-DBI-164525-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, tổ chức liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Điện Biên

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình tại Phòng Tài chính- Kế hoạch. Công chức tiếp nhận kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ đúng quy định thì thụ lý giải quyết. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và nêu rõ lý do
Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tổ chức thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức yêu cầu

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Điện Biên

Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở
Các văn bản pháp lý có liên quan
Số bộ hồ sơ: 3 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Điện Biên

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
Tải về
1. Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Điện Biên

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản quy định
Lệ phí thẩm định dự án Mức phí tính theo tỷ lệ % 1. Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Điện Biên

Menu