Thủ tục hành chính: Thẩm định dự án đầu tư - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định dự án đầu tư - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-197595-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban tài chính cấp xã thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: - Dự án nhóm A: 40 ngày làm việc
- Dự án nhóm B: 30 ngày làm việc
- Dự án nhóm C: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư và Quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng