Thủ tục hành chính: Thẩm định dự án đầu tư không có xây dựng công trình có tổng mức đầu tư >01 tỷ đồng - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định dự án đầu tư không có xây dựng công trình có tổng mức đầu tư >01 tỷ đồng - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-BS265
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C
- 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc văn bản phúc đáp hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng