Thủ tục hành chính: Thẩm định dự án công trình, hạng mục công trình hoàn thành - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định dự án công trình, hạng mục công trình hoàn thành - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-101625-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cán bộ Kế toán ngân sách của xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng nghiệm thu, thẩm định dự án công trình, hạng mục công trình hoàn thành
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng