Thủ tục hành chính: Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-114187-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Hải Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Sở xây dựng Hải Dương
Thời hạn giải quyết: Thời hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình (trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng