Thủ tục hành chính: Thẩm định đồ án quy hoạch vùng tỉnh, vùng liên huyện - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định đồ án quy hoạch vùng tỉnh, vùng liên huyện - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-009540-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng