Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-BS98
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng