Thủ tục hành chính: Thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-022659-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo ; Kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng