Thủ tục hành chính: Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 - Đà Nẵng

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 - Đà Nẵng

Số hồ sơ: T-DNG-005787-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (Sở Xây dựng: 15 ngày, lấy ý kiến các đơn vị liên quan: 5 ngày, trình Ủy ban nhân dân thành phố: 10 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng