Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thẩm định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-041569-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng