Thủ tục hành chính: Thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-042900-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng