Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thẩm định đề án thành lập trường tiểu học - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định đề án thành lập trường tiểu học - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-075658-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẩm định đề án
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng