Thủ tục hành chính: Thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp thành phố - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp thành phố - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-BS730
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định của Ủy ban nhân dân thành phố
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng