Thủ tục hành chính: Thẩm định Đề án đăng ký khuyến công Quốc gia - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định Đề án đăng ký khuyến công Quốc gia - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-039436-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng