Thủ tục hành chính: Thẩm định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS307
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng