Thủ tục hành chính: Thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS563
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tùy theo từng loại hình dự án
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn kiểm tra hồ sơ và thông báo cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Thời hạn thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết tối đa là hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được Ủy ban nhân dân tỉnh chứng thực.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng