Thủ tục hành chính: Thẩm định công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách phân cấp - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách phân cấp - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-101507-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Công Thương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban quản lý dự án công trình huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, phòng Giáo dục và đào tạo huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách phân cấp - Quảng Ninh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Đối với cá nhân, tổ chức.
- Làm văn bản đề nghị thẩm định bản vẽ thiết kế công trình xây dựng, chuẩn bị và hoàn thiện các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ hoặc đến phòng Công thương để được cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn lập hồ sơ, các yêu cầu, điều kiện (nếu có).
- Nộp văn bản đề nghị và hồ sơ tại Phòng Công thương cấp huyện.
- Nhận phiếu hạn trả kết quả.
- Nhận kết qủa giải quyết tại Phòng Công thương.
- Nộp lệ phí thẩm định tại Phòng Công thương.
Bước 2: * Đối với Phòng Công thương cấp huyện.
- Cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn lập văn bản đề nghị và các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, các yêu cầu, điều kiện (nếu tổ chức, cá nhân có yêu cầu).
- Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện.
- Thu lệ phí thẩm định.
- Lập phiếu hẹn trả kết quả.
- Gửi văn bản đến các cơ quan phối hợp.
- Trả kết quả giải quyết.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách phân cấp - Quảng Ninh

- Văn bản đề nghị được Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý (bản chính).
- Bản vẽ thiết kế công trình (bản chính) có chữ ký, con dấu của ban quản lý dự án công trình, Phòng Giáo dục, Ủy ban nhân dân cấp xã.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách phân cấp - Quảng Ninh

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách phân cấp - Quảng Ninh

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản quy định
Tên lệ phí: Thu lệ phí thẩm định. - Mức lệ phí: Căn cứ vào hồ sơ bản vẽ thiết kế công trình 1. Nghị định 99/2007/NĐ-CP về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm định công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách phân cấp - Quảng Ninh

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách phân cấp - Quảng Ninh

Menu