Thủ tục hành chính: Thẩm định Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm do huyện cấp giấy phép kinh doanh - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm do huyện cấp giấy phép kinh doanh - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-075540-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Y tế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung Tâm y tế dự phòng huyện (thành phố)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng