Thủ tục hành chính: Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-197613-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng