Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã - Bộ Xây dựng

Thông tin

Số hồ sơ: B-BXD-050238-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng