Thủ tục hành chính: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-149270-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký đầu tư hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng