Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-042695-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng