Thủ tục hành chính: Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS560
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tùy theo từng loại hình dự án
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn kiểm tra hồ sơ và thông báo cho cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược tại Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:
+ Không quá bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của đối tượng thuộc các mục 1, 2, 3, 4, 5.1 và 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP;
+ Không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của đối tượng thuộc mục 5.2 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP.
+ Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đã được cơ quan đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược hoàn chỉnh trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định.
Thời gian cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoàn thiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường không tính vào thời gian thẩm định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng