Thủ tục hành chính: Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-148580-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệtQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng