Thủ tục hành chính: Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-BS70
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng