Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Tặng thưởng bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương thành tích đột xuất - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Tặng thưởng bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương thành tích đột xuất - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-127996-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Bằng khen
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng