Thủ tục hành chính: Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-BS349
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực của đơn vị trình khen (nếu có)
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu (khu Hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thời gian được tính từ ngày đến ghi trên phong bì.
Thời hạn giải quyết: - Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Bằng khen
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng