Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Tặng danh hiệu “Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội” - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Tặng danh hiệu “Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội” - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS764
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố - Sở Ngoại vụ
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Thi đua - Khen thưởng
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Tại Ban Thi đua - Khen thưởng: 11 ngày; Tại Ủy ban Nhân dân Thành phố: 04 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng