Thủ tục hành chính: Tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-241646-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, khen thưởng thuộc Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua – khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương, Văn phòng Chính phủ
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại Phòng Hành chính – Tổng hợp Ban Thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: Không quy định rõ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng