Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Tặng Cờ Thi đua Thành phố, Bằng khen Ủy ban Nhân dân Thành phố, Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thành tích cuối năm - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Tặng Cờ Thi đua Thành phố, Bằng khen Ủy ban Nhân dân Thành phố, Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thành tích cuối năm - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS766
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Thi đua - Khen thưởng
Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Tại Ban Thi đua - Khen thưởng: 03 ngày; Tại Ủy Ban Nhân dân Thành phố: 06 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng