Thủ tục hành chính: Tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố về thành tích đột xuất - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố về thành tích đột xuất - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-186216-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Thi đua - Khen thưởng
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Tại Ban Thi đua - Khen thưởng: 01 ngày; Tại Ủy ban Nhân dân Thành phố: 02 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng