Thủ tục hành chính: Tạm ngừng kinh doanh đối với hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Tạm ngừng kinh doanh đối với hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-068415-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính – kế hoạch Cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng