Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Tạm ngừng kinh doanh công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Tạm ngừng kinh doanh công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS579
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: - Người quyết định thành lập quyết định tạm ngừng kinh doanh;- Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Thông qua hệ thống bưu chính;
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận thông báo của doanh nghiệp, nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để theo dõi.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng