Thủ tục hành chính: Tạm ngừng hoạt động kinh doanh - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Tạm ngừng hoạt động kinh doanh - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS516
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân Huyện, Thành phố, thị xã.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch Uỷ ban nhân dân Huyện, Thành phố, thị xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận nằm trong Văn phòng Uỷ ban nhân dân Huyện. Thành phố, thị xã.
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo tạm ngừng kinh doanh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng