Thủ tục hành chính: Tách thửa, hợp thửa đất tại phường 8, phường 9 và xã Long Đức, thị xã Trà Vinh - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Tách thửa, hợp thửa đất tại phường 8, phường 9 và xã Long Đức, thị xã Trà Vinh - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-070353-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thị xã Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường 8, phường 9 và xã Long Đức
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã, Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính). Trong đó: Ủy ban nhân dân phường - xã 03 ngày làm việc, Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã 10 ngày làm việc (không tính thời gian trình ký biên bản khảo sát hiện trạng tại Ủy ban nhân dân phường xã), Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã 04 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân thị xã 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng