Thủ tục hành chính: Tách thửa hoặc hợp thửa đất - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Tách thửa hoặc hợp thửa đất - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-090591-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng