Thủ tục hành chính: Tách thửa hoặc hợp thửa đất - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Tách thửa hoặc hợp thửa đất - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-127946-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn
Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng