Thủ tục hành chính: Tách sổ hộ khẩu - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Tách sổ hộ khẩu - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-068374-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Hộ khẩu , chứng minh nhân dân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an xã - thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an xã - thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ hộ khẩu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng