Thủ tục hành chính: Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-248436-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan đã cấp giấy tờ gốc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn của đối tượng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ người có công (điều chỉnh trực tiếp vào giấy tờ cũ)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng