Thủ tục hành chính: Sửa đổi, bổ sung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hồ sơ: B-BTT-070436-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông- Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Kế hoạch tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông ; Bộ Tổng Tham mưu-Bộ Quốc phòng; Tổng cục an ninh - Bộ Công an
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng