Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ -Trường hợp bổ sung nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ -Trường hợp bổ sung nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-262495-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 33 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng