Thủ tục hành chính: Sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp, bảo lãnh - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp, bảo lãnh - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-078924-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng nhận đơn yêu cầu sửa chữa sai sót
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng