Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Sửa chữa sai sót trong đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Sửa chữa sai sót trong đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-014463-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận sửa chữa sai sót trong đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng