Thủ tục hành chính: Sáp nhập, chia, tách và thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Sáp nhập, chia, tách và thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-BS152
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng