Thủ tục hành chính: Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-070044-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng