Thủ tục hành chính: Sao lục sổ gốc giấy khai sinh - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Sao lục sổ gốc giấy khai sinh - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-059170-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 1- 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng